CB20 Hypo Anaconda

Male 20200814_122626

14g

10+ feeds on defrost pinks

Hypo x Hypo Anaconda

£275

Code 79