CB20 Hypo

Male 20200911_111227

13g

10+ feeds on defrost pinks

Hypo x Hypo Anaconda

£100

Code 19