CB20 Hypo

Male 20200814_122341

13g

10+ feeds on defrost pinks

Hypo x Hypo Anaconda

£100

Code 77