CB20 Hypo


Male 20200814_122217

11g

10+ feeds on defrost pinks

Hypo x Hypo Anaconda

£100

Code 76